کنجاله به بازماندهٔ جامدی گفته می شود که پس از روغن کشی از دانه های روغنی بر جای می ماند و به دلیل برخورداری از مقادیر بالای پروتئین و مواد غذایی ارزشمند، جایگاه ویژه ای در تغذیه دام و طیور و آبزیان دارا می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.